Banner
Udviklet af: Dansk Gasteknisk Center a/s Version: 2.0
Forsidegrafik

Beregning af emissioner

 

Hurtig adgang

 

Du kan her få beregnet miljøbelastningen fra naturgas ved indtastning af årligt gasforbrug og anlægstype.

Beregningen foretages særskilt for hver anvendelseskategori. Anvendes naturgas for eksempel til både turbiner og kedler, skal opgørelsen udføres separat for hver af disse anvendelser.

Hvilke emissioner beregnes?

Til de brændselsafhængige emissioner hører kuldioxid (CO2) og svovldioxid (SO2). Ud fra en brændselsanalyse kan det beregnes, hvor meget CO2 og SO2 der udsendes pr. energienhed.

Til de procesafhængige emissioner hører nitrøse gasser (NOX), metan (CH4) og kulilte (CO). Dannelse og reduktion af disse komponenter afhænger af temperatur-, opblandings- og luftforhold ved forbrændingen, og emissionerne kan i nogen grad reduceres ved kontrol af disse parametre.

 

[Her får du adgang til beregningsformularerne]

Specifik opgørelse af CO2-emission

Der er i de senere år kommet fokus på emission af CO2 til atmosfæren. CO2-emissionen fra gasforbruget afhænger dels af brændselsforbruget, dels af hvor grøn gassen er blevet.

Den danske biogasproduktion er udbygget væsentligt de seneste år og forventes fortsat udbygget fremover, hvorfor CO2-emissionen ved gasforbrug falder.

Den her givne beregningsformular giver adgang til at bregene din CO2-emission måned for måned

 

[Her får du adgang til beregningsformularerne]

 

Hvis du ønsker at se, hvorledes den historiske udvikling med biogas har været, og se, hvorledes CO2-emissionen for brug af gas falder, kan du se på dette link:

 

[Hvor grøn er gassen blevet]