Banner
Udviklet af: Dansk Gasteknisk Center a/s Version: 1.0
Forsidegrafik

Beregning af emissioner

 

Miljøbelastning fra naturgas

CO2 beregner

 

Du kan her få beregnet miljøbelastningen fra naturgas ved indtastning af årligt gasforbrug og anlægstype.

Beregningen foretages særskilt for hver anvendelseskategori. Anvendes naturgas for eksempel til både turbiner og kedler, skal opgørelsen udføres separat for hver af disse anvendelser.

Hvilke emissioner beregnes?

Til de brændselsafhængige emissioner hører kuldioxid (CO2) og svovldioxid (SO2). Ud fra en brændselsanalyse kan det beregnes, hvor meget CO2 og SO2 der udsendes pr. energienhed.

Til de procesafhængige emissioner hører nitrøse gasser (NOX), metan (CH4) og kulilte (CO). Dannelse og reduktion af disse komponenter afhænger af temperatur-, opblandings- og luftforhold ved forbrændingen, og emissionerne kan i nogen grad reduceres ved kontrol af disse parametre.

 

[Her får du adgang til beregningsformularerne]

Specifik opgørelse af CO2-udledning

Der er i de senere år kommet fokus på udledning af CO2 til atmosfæren. CO2 udledningen afhænger af brændselsforbruget og kan her beregnes pr. måned således, at det er muligt at følge CO2 udledningen gennem året.

Ved at indtaste det månedlige naturgasforbrug (ukorrigeret) beregnes faktiske CO2-emission pr. måned og summeres op for året. Det indtastede forbrug korrigeres for brændværdi og omregnes til emission ved hjælp af de aktuelle emissionsfaktorer. Brændværdier og emissionsfaktorer opdateres løbende.

 

[Her får du adgang til beregningsformularerne]

 

Det skal bemærkes, at den CO2 emission der her beregnes, er den præcise fysiske emission (oxidationsfaktor = 1). Beregningerne giver et resultat, der viser den faktiske emission, og kan derfor ikke umiddelbart anvendes som bilag til den årlige CO2 opgørelse i henhold til Kvoteloven.